Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideeneHva er designdrevet innovasjon?

Prosessmodell

PROSESSMODELL: Designdrevet innovasjon handler om idéfasen, før utvikling, introduksjon og vekst.

Designdrevet innovasjon er en prosess som setter brukeren i sentrum når nye produkter eller tjenester skal utvikles.

Metoden benyttes i pilotprosjekter finansiert gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) og avdekker brukernes adferd, praksis og potensielle behov. Brukerne kan være forbrukere, kunder, medarbeidere, foretak, samarbeidspartnere, leverandører eller andre samfunnsborgere.

For å etablere brukerfokuset benyttes designkompetansen helt fra prosjektstart.
 
I metoden er det systemer for å omgjøre innsamlet informasjon til nye forretningsmuligheter via konkrete idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser.

Målet er å komme frem til forslag til løsninger som er så unike og interessante at de bringes videre inn i forsknings-, utviklings- og kommersialiseringsfaser, med gode forutsetninger for en vellykket lansering i markedet.

 

Dette er metoden

Definere fokusFase 1: Definering av fokus

Det første og avgjørende steget er å definere en tydelig problemstilling eller et område som skal ses på med nye øyne. Prosjektets mål må være å skape helt nye løsninger som utfordrer både virksomheten og dens brukere.

BrukerstudierFase 2: Studere brukerne

Målet med denne fasen er økt innsikt i både erkjente og ikke-erkjente brukerbehov. Identifisering av brukerbehov i idéfasen kan omfatte både brukerinvolvering, metoder for brukerobservasjoner samt intervjuer. Dette arbeidet utføres oftest av en designer, som både har kunnskap, evne og vilje til å se problemstillinger og muligheter fra et brukerperspektiv. I tillegg kan fagekspertise innen for eksempel antropologi, etnologi eller sosiologi benyttes.

OversettingFase 3: Oversette funnene

I denne fasen skal økt brukerinnsikt omgjøres til konkrete muligheter. Designeren, med sin unike kompetanse og arbeidsteknikk. oversetter innsikten fra de forrige fasene til visualiserte løsningsalternativer. Dagens løsninger utfordres og nye muligheter skisseres og begrunnes Gjennom visualisering skal de første mulige prototyper på fremtidige varer, tjenester eller prosesser skapes.

Sortering og verifiseringFase 4: Sortere og verifisere

Målet med denne fasen er å teste de ulike løsningsforslagene. Hvilke har man tro på og er det praktiske utfordringer knyttet til noen av dem? Både brukerne og fagpersoner kan gi verdifulle tilbakemeldinger når man skal velge idékonseptet med størst potensial. Designeren har lang erfaring i å lede slike prosesser, hvor etablerte sannheter utfordres.

Valg av konseptFase 5: Velge konsept

Målet med denne siste delen i prosjektet er å fatte beslutning om det endelige konseptet som ønskes virkeliggjort og brakt videre til en utviklings- og kommersialiseringsfase. Det valgte konseptet byr ofte på tekniske eller organisatoriske utfordringer som det må finnes løsninger på. Her kan både Innovasjon Norge og Norges forskningsråd ha støtteordninger, som det kan være aktuelt å søke på.

 

Hva er forskjellen på brukerdrevet og designdrevet innovasjon?

For å begynne med likhetene: Begge prosessene fokuserer på brukeren. Designdrevet innovasjon har imidlertid en tilleggsverdi ved at designkompetanse spiller en sentral rolle i prosessen. Designerens evne til å se nye muligheter basert på brukerinnsikten mangler ofte i en innovasjonsprosess som kun er brukerdrevet. Da er det gjerne foretaket selv som evaluerer informasjon, og det er ikke alltid like enkelt å utfordre vedtatte sannheter i sin egen bransje.
.
Brukerdrevet innovasjon bidrar selvsagt også til bedre løsninger for brukerne, men tilpasningene til eksisterende markeder er ofte mindre. Designdrevet innovasjon åpner i større grad helt nye markeder – og gir økt konkurranseevne og mer langsiktig effekt i eksisterende markeder.

PUBLISERT 19.06.2009 14:33