Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideene

Du er her:Dette er Designdrevet innovasjonsprogram

Illustrasjon: Fra DIP til FoU (sirkler)

GANGER SØTTIFEM: Én million kroner i DIP-støtte (til venstre) har resultert i 75 millioner kroner i planlagte FoU-investeringer.

Designdrevet innovasjonsprogram(DIP) støtter idéfasen i en innovasjonsprosess.

DIP er en åpen konkurransearena. Med dette mener vi at prosjekter fra ulike områder konkurrerer om å få støtte på grunnlag av prosess og faglige kvaliteter, innovasjonsgrad , verdiskapningspotensiale og gjennomføringsevne. Omfanget av antall prosjekter som kan få støtte bestemmes av de årlige budsjettrammmer som tildeles programmet fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Gjennom DIP kan etablerte foretak, både offentlige og private, søke om midler til å gjennomføre et pilotprosjekt. Målet med prosjektet er å utvikle nye produkter, serviceytelser, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.

Metoden som benyttes avdekker brukernes atferd og behov. Både erkjente og ikke-erkjente behov skal avdekkes. Brukere kan være forbrukere, kunder, medarbeidere, foretak, samarbeidspartnere, leverandører eller andre samfunnsborgere. For å etablere brukerfokuset benyttes designkompetanse helt fra prosjektstart.

Hensikten med pilotprosjektet er å oppdage hvilke muligheter som finnes og komme frem til et realiserbart konsept. Metoden har systemer for å omgjøre informasjonen som samles inn til nye forretningsmuligheter. Ved hjelp av designerens unike kompetanse kan løsninger beskrives, ideer skisses ut og prototyper lages. Les mer om designdrevet innovasjon.

Regjeringens satsning på DIP

I Innovasjonsmeldingen (Stortingsmelding nr. 7. 2008-2009) har regjeringen beskrevet følgende satsning på designdrevet innovasjon:

«Det eksisterer i dag ikke noen målrettede virkemidler innenfor design som stimulerer til en systematisk og brukerrettet tilnærming allerede fra idéfasen i bedriftenes innovasjonsarbeid. Regjeringen har derfor foreslått 10 mill. kroner i 2009 til et nytt designprogram som skal stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen basert på systematiske brukerstudier og designmetodikk, såkalt DIP (Designdrevet Innovasjonsprogram). DIP vil blant annet, gjennom pilotprosjekter, bidra til økt kunnskap om prosesser og nytteverdi av designdrevet innovasjon. Gjennom informasjonsspredning skal dette stimulere næringslivet til økt satsing på denne metodikken.»

Siden første utdeling har Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) delt ut 32 millioner kroner til i alt 84 prosjekter. Les mer om de igangsatte prosjektene.

Hva utløste satsningen på DIP?

I 2009 gjennomførte Synovate en landsomfattende næringslivsundersøkelse. Den avdekket følgende:

 • Kun 13 % av norske bedrifter gjennomfører brukerundersøkelser i tilknytning til sine innovasjonsprosesser.
 • Bedrifter som aktivt benytter designmetodikk i sine prosesser har mer enn dobbelt så høy innovasjonsgrad som andre bedrifter, uansett bransje.
 • Fire ganger så mange designbrukere søker om patentbeskyttelse, sammenlignet med bedrifter som ikke bruker designmetodikk i sine innovasjonsprosesser.

Les mer om Design Diagnose her.

Formålet med DIP

For å styrke innovasjons- og konkurranseevnen til næringsliv og offentlige tjenesteforetak gis det midler til å gjennomføre en idéfase. Idéfasen skal være forankret i designdrevet innovasjonsmetodikk. Selskaper som ønsker å iverksette slike prosjekter, og som vil gjøre sine erfaringer tilgjengelige for andre, kan søke økonomisk støtte til et pilotprosjekt..

DIP er et samarbeid mellom Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Hensikten med programmet er å:

 • Bidra til at norske foretak og offentlige institusjoner blir mer innovative og bringer frem flere konkrete og konkurransedyktige innovasjoner. 
 • Bidra til utvikling av konkrete metodeverktøy og prosedyrer, som skal ligge til grunn for rådgivning og nye foretaksrelaterte tjenesteprogrammer.
 • Høste ny kunnskap og nye erfaringer knyttet til praktisering av designdrevet innovasjonsmetodikk, både for det enkelte foretak og på nasjonalt nivå, gjennom spredning av erfaringsmateriale til øvrig næringsliv.

Det er også en målsetning å stimulere til nettverksbygging mellom aktører på tvers av bransjer og temaer, og til nært samarbeid mellom selskaper og miljøer for FoU og design.
 

Etter hvert som resultater foreligger skal Norsk Designråd følge opp og spre ny kunnskap og oppnådde resultater. Dette gjøres gjennom seminarer, foredrag, workshops og publikasjoner, både i egen regi og gjennom deltagende selskapers nettverk. Følg med på våre arrangementssider for kommende arrangementer og les mer om igangsatte prosjekter

PUBLISERT 02.04.2010 18:33

Legg til:

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • Reddit
 • StumbleUpon

Last ned bilde

Kontaktperson

Skule Storheill

Direktør FoU og Innovasjonsprogrammer
E:
M: +47 901 03 361