Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Lær mer om designEffekten av design

69% av designbrukerne har utviklet nye produkter eller tjenester de siste tre årene mot kun 28% hos ikke-brukerne av design.

 

Hva vet man egentlig om verdien av design? For å belyse temaet, har vi samlet en del forskningsmateriale som viser viktige funn om den økonomiske verdien av design.

Forskning viser at designkompetanse er viktig for innovasjon og kan ha signifikant innvirkning på bedrifters lønnsomhet. På tross av dette, benytter ikke nok bedrifter seg av design til å forbinde utvikling av nye idéer med utvidet markedsmulighet. Effekten er størst på bunnlinjen i de bedriftene som benytter design i hele innovasjonsprosessen.

Undersøkelsen Design Diagnose fra 2009 som Norsk Designråd gjennomførte i Norge i samarbeid med Synnovate, viser blant annet at:

 • 69% av bedrifter som bruker design har utviklet nye produkter eller tjenester de siste tre årene mot kun 28% hos ikke-brukerne av design.
 • 21% av bedriftene i vekst oppgir at design har bidratt til økt lønnsomhet de siste 12 månedene mot kun 6% hos bedrifter i nedgang/stagnasjon.
 • Design-brukere søker om over fire ganger så mange patenter enn ikke-brukere av design.

Norsk Designråd gjennomførte også opinionsundersøkelser i 2006 og 2009 med følgende hovedfunn:

 • I følge Norsk Designråds egne undersøkelser i samarbeid med Opinion, mener 76% prosent av bedriftene at design er viktig for landets økonomiske fremtid. Hele 8 av 10 norske bedriftsledere mener det finnes et tydelig positivt forhold mellom investering i design og lønnsomhet viste undersøkelsen i 2006,
 • Tidlig i 2009 viste at nesten ni av ti bedriftsledere mener at design er viktig for Norges næringsliv. I undersøkelsen, som ble foretatt av Medialect på vegne av Norsk Designråd, svarer 77 prosent at design er viktig også for deres egen bedrift.

Forskningsfunn fra andre land:

 • Innovative bedrifter viser til signifikant bedre økonomiske resultater: The European Innovation Scoreboard utgitt i 2007 viser at 42% av alle bedrifter i EUs 27 medlemsland, kunne vise til innovative resultater. De innovative bedriftene har en økonomisk inntjeningsvekst på hele tre ganger så mye som de ikke-innovative bedriftene.
 • Danske bedrifter som benytter design har en brutto resultatfremgang på hele 250% i forhold til virksomheter som ikke benytter design.
 • En ny undersøkelse (2010) fra Nederland gjennom forskningsprosjektet "Effects of Design" på Erasmus Universitetet i Rotterdam viser blant annet 20% økning i fortjeneste når designerne er med i utviklingsprosessen. Last ned rapporten fra forskningsprosjektet her.

Design øker konkurranseevnen

 • En undersøkelse fra Centre d’Observation Economique under Chamber of Commerce and Industry of Paris (CCIP), viser at omtrent 90 % av bedrifter som driver importvirksomhet betrakter design som en vesentlig faktor ved kjøp av forbruksvarer.
 • I følge undersøkelser gjort av Danish Design Centre eksporterer danske bedrifter, som både har designutdannede medarbeidere og kjøper design eksternt, i gjennomsnitt 34 % av omsetningen - i forhold til 18 % hos de bedriftene som ikke har designere ansatt i bedriften.
 • British Design Council gjør undersøkelser hvert år for å studere sammenhengen mellom design og næringsutvikling, og har funnet at britiske bedrifter som benytter design strategisk, opplever 44 % økt konkurranseevne og økt omsetning og pris blir en mindre vesentlig konkurransefaktor. Av Britiske bedrifter som derimot ikke benytter seg av design, konkurrerer 45 % i større grad på pris.

Innovasjon og design gir økonomisk vekst

Innovasjon er en vesentlig betingelse for økonomisk vekst. Det viser seg også at de mest suksessfulle og kreative bedriftene benytter design for å fremme innovasjon.

 • Bare 1/3 av britiske bedrifter (vel 30%) har introdusert et nytt produkt eller en ny tjeneste på markedet de siste tre årene, mens 67% av alle bedrifter som benytter design strategisk har gjort det samme.
 • Hele 70% av danske bedrifter mener at designere bidrar til nytenkning.
 • En undersøkelse gjennomført i Storbritannia i perioden 2002-2005, viser at bedrifter som kontinuerlig benytter design har en dobbelt så stor utvikling på det innovative plan som gjennomsnittet. Bedrifter som ikke benytter design har en utvikling som er 50 % lavere enn gjennomsnittet.

MER INFORMASJON

PUBLISERT 20.07.2010 20:45